Амплитуд

Амплитуддолгиолог эсвэл хэлбэлзсэн хөдөлгөөний, дундаж утгаас гажих (холдох) максимум утга. Сөрөг биш скаляр хэмжигдхүүн.

Синусоид хэлбэлзэл. y — долгионы амплитуд, λ — долгионы урт.

Амплитуд — биетийн, тэнцвэрт байдлаас өөрчлөгдөх өөрчлөлтийн максимум утгын модуль гэж мөн тодорхойлдог. Жишээ нь:

  • биетийн механик хэлбэлзлийн (утас эсвэл пүршин дээрх долгион) хувьд, амплитуд зай ба уртыг хэмжих нэгж буюу метрээр хэмжигдэнэ.
  • дууны долгионы хувьд амплитуд нь долгион дахь агаарын даралт юм. Дууны долгионоор үүсгэгдэх агаарын даралтыг дууны даралт гэнэ.
  • цахилгаан соронзон цацралын хувьд, амплитуд нь цахилгаан ба соронзон орны цэнэгийн утгатай тэнцэнэ.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Амплитуд aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.