ද්වාරය:පටුන

== අධ්‍යාපන මනෝ විිද්‍යාව සහ වර්තමාන තුරුවරයා. ශ්‍රි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ඉතිහාසය දෙස විමර්ශනාත්මක ව බලන කල එය ඈත අතීතයේ සිටම ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය ළුහයෙන් සලකන ලද්දේ ඉගැන්වීමයි.එදා එමගින් අවධාරණය කරන ලද්දේ සම්ප්‍රදායන් සහ සම්ප්‍රදායික කුසලතා ඉගැන්විමයි.වර්තමානය වනවිට ප්‍රලුල් හා සංකීර්ණ කාර්යභාරයක් ගුරු භූමතාවට අන්තර්ගත ව ඇත.එබැවින් අද ගුරු කාර්යභාරය සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ ඉගෙනුම් අවස්ථා සංවිධානය කිරීම සදහා ය. වර්තමාන ගුරුරයාට මෙම කාර්යභාරය ඉටුකිරීමේදි විෂය නිර්දේශ,ගුරු අත්පොත් පෙල පොත් ආදියෙන් හා පන්ති කාමරය හා පාසල තුල පවත්නා සම්පත් මගින් යම් යම් සීමාවන් පැනවෙයි. එම සීමාවන් තුළ සිටිමින් එක් එක් ශිෂ්‍යයා සදහා වූ විවිධ ඉගෙනුම් අත්දැකීම් සලසා දීමේදි සලකා බැලිය යුතු 

01.විෂය සීමාවන්. 02.ඉගැන්වීමේ ක්‍රම. 03.ඉගෙනුම් ආධාරක. 04.ඉගෙනුම් ඵල ඇගයීම.

               ඉතා සංකීර්ණ තත්ත්වයන්ට අද පත්ව තිබේ.ඒ අනුව වර්තමාන ගුරු කාර්යභාරය අතීතයට වඩා ඉතා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගන්නා බව සදහන් කලහැකිය.මෙහිදි ගුරුවරයාට සිය කාර්යභාරය නිර්වචනය කරගැනීමට වර්තමානයේ අධ්‍යාපන මනෝ විද්‍යාව ඉවහල් කරගත හැකිය. ඒ අනුව පහත අංශ තුන යටතේ මෙය විග්‍රහකල හැකිය.

01.ඉගෙනුම් අපේක්ෂණ අර්ථ දැක්වීමේ කාර්ය සදහා. 02.ඉගෙනුම් අත්දැකීම් සංවිධානය කිරීම සදහා. 03.ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල ඇගයීමේ කාර්ය සදහා.

 මෙම හීර්ෂයන් තුන යටතේ වර්මාන ගුරු භූමිකාව අවබෝධ කරගැනීම ඉතා සාධනීය ප්‍රවේශයක් වෙයි.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel ද්වාරය:පටුන aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.