ද්වාරය:භූගෝල විද්‍යාව

For a topic outline on this subject, see List of basic geography topics.

භූගෝල විද්‍යාව ද්වාරය

පෘථිවියෙහි ගතිකත්වය, එහි අභ්‍යන්තර ස්වභාචය,භෞතිත ස්වභාවය මෙන්ම මානුෂ ස්චභාචය මෙන්ම අනෙකුත් ග්‍රහලෝක පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීම භුගෝල විද්‍යාව නම් වේ.

උපද්වාර

Associated Wikimedia

උදාහරණ.jpg| 2 යටි ලියමන </gallery>

References

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·
Purge server cache
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel ද්වාරය:භූගෝල විද්‍යාව aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.