Portal:Arts

Minyangwa-nkulu ya laha Wikipediyeni leyi: Vuqambhi · Biography · Ntivo mbangu · Matimu · Ntivo-vuthlarhi · Minyangwa-nkulu hinkwayo
Nyangwa-nkulu wa: ta Vuqambhi

Vuqambhi i mpaluxo wa vuswikoti kumbe nyiko ya miehleketo yo tumbuluxa vu xongi. Vito art ritekiwa e ka Xilatini ars, leri hundzuluxeriwaka hiku kongoma kuri, "kuhleleka". vuqambhi byi twisisiwa kuri ku endla mintirho leyi lavaka vuswikoti bya munhu lebyi yeke hala ka mhlamuselo. Hambi lewsi vuqambhi byi hambanisiwaka na vuswikoti(craft) na vuti-olori(recreation), ndzelakano lowu wa byiharile. Viti vuqambhi-vuxongi(creative arts) i nhlengeleto wa vuleteri byo yelana na leswi endleriweke ku tsakisa va hlaleri kumbe vayingiseri leswaku va anakanyisisa haswona. Hikwalaho vuqambi byi hlanganisa swilo leswi tsariwaka(Swithopo Vutsari na Vuthlokovetseri); leswi tlangiwaka (Kucina, Mintlango, na Vuyimbeleri); Leswi hlaleriwaka(mpfapfarhuto ,Vuvatli, Ku teka swinepe, Vufanisi); kuya eka vuswikoti lebyi tirhisiwaka siku na siku ku hlanganisa na Vuaki byo sasekisa na ku rhunga swi ambalo. Vuqambhi bya ha ye lana nakambe na kunyikiwa, Vuxongi na ku pfuxa switwi(emotions).

Leswi ngandzeni ka nyangwankulu lowu
Matsalwa malavaka ku hlakarhirisiwa

minkongomiso ya rihlaza yikomba matsalwa lawa mahalavaka ku hlakarhirisiwa. Loko uni vuxoko-xoko byo karhi, unga tumbuluxa tsalwa leri yelanaka ivi u sungula ku tsala. Kumbe unga langutisa tsalwa leri yelanaka eka Nyangwa-nkulu wa ta Vuqambhi eka wikipediya ya xinghezi.

Matsalwa malavaka ku engeteriwa

minkongomiso yo tshuka yikomba matsalwa lawa mahalavaka ku engeteriwa. Loko uni vuxoko-xoko byo karhi, unga tumbuluxa tsalwa leri yelanaka ivi u sungula ku tsala. Kumbe unga langutisa tsalwa leri yelanaka eka Nyangwa-nkulu wa ta Vuqambhi eka wikipediya ya xinghezi.

Ti wiki tinwana to yelana na nyangwa-nkulu wa ta Vuqambhi
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Portal:Arts aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.